ข่าวสารงานวิจัย

ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรม Research talk ประจำปี พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนวิธีวิจัยใหม่แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Research talk ประจำปี ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญ รองศาสตร …

patsita.c

18/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ ๑๙ “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization [24-25 ก.ค. 66]

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ ๑๙ “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization ระหว่ …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจากการสอนและการวิจัยสุ่การตีพิมพ์ [21 ก.ค. 66]

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจากการสอนและการวิจัยสุ่การตีพิมพ์ ในวันศุกร …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] การอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 [7 – 8 ก.ย. 66]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญร่วมอบรมและส่งผลงานประชุมวิชาการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้ “Good Health and Innovation for Elderly Care Con …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] เชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ [4-6 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงใ …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2568 [31 ก.ค. 66]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับทราบแผนปฏิบัติงานฯ และงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระ …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ [12 – 13 ก.ค. 66]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti” (สำหรับนักว …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 [17-18 ส.ค. 66]

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ภายใต้หัวข้อ …

Admin-RBS

10/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญส่งบทความทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” [21 – 22 ธ.ค. 66]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ระหว่างวันนี้ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ …

Admin-RBS

05/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 [17-18 ส.ค. 66]

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NIDA ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09. …

Admin-RBS

05/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 4 ฐานข้อมูล [14 ก.ค. 66]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย …

Admin-RBS

03/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 (Thailand Addiction Scientific Conference 2023 (TASC)) [8-11 ส.ค. 66]

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ประจำปี 2566 (Thailand Addiction Scientific Conference 2023 (TASC)) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยา …

Admin-RBS

03/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เชิญเข้าร่วม และส่งบทความเพื่อนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [17 ต.ค. 66]

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และส่งบทความเพื่อนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง “The 1st Suvarnabhumi …

Admin-RBS

03/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการนวัตกรรม การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 [3-4, 18 ส.ค. 66]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์งานประชามวิชาการนวัตกรรม การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 18 สิงหาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัค …

Admin-RBS

03/07/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขยายระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15

ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กร …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖) [TCI Tier1]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖) [TCI Tier1] จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่วา …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] เชิญอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [30 มิ.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2566 ผ่านระบบ zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบ …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] เชิญเข้าร่วมโปรแกรม IMPACT PROGRAM 2023 และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย เชิญเข้าร่วมโปรแกรม IMPACT PROGRAM 2023 ดังนี้ 1. ขอเรียนเชิญท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโปรแกรม – SROI Accredit …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต TCI Tier2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต TCI Tier2 ซึ่งมีกำหนดการลงตีพิมพ์เผยแพร …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ที่สนใจ และประสงค์จะสมัครขอรับทุน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ประสงค …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่3 …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ต.ค. 66]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกำหนดการรับสมัครดังนี้ 1. ผ …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-ประกวดผลงาน] มหกรรม DMSc R2R Forum 2023: R2R to Health for Wealth [5 ก.ค. 66]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม DMSc R2R Forum 2023: R2R to Health for Wealth ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2566 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรว …

Admin-RBS

23/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ TCI Tier1

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (TCI กลุ่มที่1) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://tci-thaijo.or …

Admin-RBS

22/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการของสมาคม เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2566 (TSB 2023) [26-29 พ.ย. 66]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการของสมาคม เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2566 (TSB 2023) ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 …

Admin-RBS

22/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 [หมดเขต 30 มิ.ย. 66]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประ …

Admin-RBS

22/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ TCI Tier1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการ แ …

Admin-RBS

22/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ]งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 [3 ต.ค. – 3 พ.ย. 66]

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 …

Admin-RBS

22/06/2023

[นำเสนอผลงาน] วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2566 [15-17 มิ.ย. 66 และ 7-8 ก.ค. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสด …

Admin-RBS

22/06/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2023 [11-20 ก.ค. 66]

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2023” ร …

Admin-RBS

22/06/2023
1 2 3 6
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า