โปรแกรม

logo-aacsb

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาและรับรองความสำเร็จของคณะฯอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างบัณฑิตผู้มีคุณภาพและศักยภาพ คือการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดให้การบริหารจัดการองค์ประกอบของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

dean-t-1536x864-1-1
aacsb02-1-1

AccBA Together

ข่าวเด่น

ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. มอบทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิสมศรี- เพ็ญศรี ภู่อุทัย เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมบ้านพัก และใช้ในกิจกรรมอื่นของมูลนิธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู  นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา , ผู้ช่วย ...
Read More

คณบดีและรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบออนไลน์กับ AACSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี เข้าร่วม ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64

คลิก เพื่อเข้าดูตาราง Package การลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (64) คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ...
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ใน วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ (JIBMR) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ใน วารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ (JIBMR ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน โดยมีเป้าหมายเพื ...
Read More

Call for paper: Global Technology and Business Management Conference (GTBMC 2022)

📣 Call for paper: Global Technology and Business Management Conference (GTBMC 2022)📑 2 – 4 November 2022📌@Le Meridien Ch ...
Read More

ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. ร่วมทำบุญและถวายเพลแก่พระสงฆ์  ณ อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตฺโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. นำโดย อาจารย์นิตยา  วัฒนคุณ  ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโครงการ Ex-M.B.A.  เป็นเจ้าภาพร ...
Read More

ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๔๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญมหาชนร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๔๕ เพื่อถวายเป็นพุ ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี พบปะบุคลากรสายสนับสนุน ในรายการศุกร์เสวนา

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี พบปะกับบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านรายการศุกร์เสวนาด้วยการประชุมทางระบบซูม เ ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba GDT เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey

📣 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Alibaba GDT👉 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม KKBS Digital Entrep ...
Read More

การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการบริการระดับคุณภาพ ประจำปี 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการบริก ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัล CMU-ITA Award 2022 รับรางวัลโล่เกียรติยศส่วนงานที่ได้คะแนนในระดับ A

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศส่วนงานที่ได้คะแนนในระดับ A (85.07 คะแนน) ในงานประกาศรางวัล CMU-ITA Award 2022 โ ...
Read More

QCC Day : Theme Achievement ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของบุคลากร “QCC Day : Theme Achievement ประจำปี 2564” เพื่อนำเสนอผลงาน ...
Read More

นักศึกษาภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 ( INCBAA )

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 ซึ่ง ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมประกวดผลงานกลุ่ม QCC แบบ Theme Achievement ของบุคลากรสายสนับสนุนในกิจกรรม “QCC DAY 2022” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาและต่อยอดแผนการดำเนินงานในอนาคต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน QCC แบบ Theme Achievement ของบุคลากรสายสนับสนุน ในชื่องาน “QC ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานแสดงความยินดี กับคุณพรชัย  ปัญจศรีรัตน์ และคุณบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตรเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 และคุณบุญญนิตย์ ...
Read More

ภาควิชาการเงิน ร่วมกับ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Young Analyst Competition CMUBS 2021-2022

ภาควิชาการเงิน ร่วมกับ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Young Analyst Competition CMUBS 2021-20 ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64

คลิก เพื่อเข้าดูตาราง Package การลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (64) คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คลิก เพื่อเข้าดูตาราง Package การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) คลิก เพื่อเข้าสู ...
Read More

การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 6415..

ขั้นตอนการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 6 ...
Read More

เชิญเข้าร่วมโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6415…..

แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก และแผนการเรียน แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก และแผนการเรียน ...
Read More

รายงานตัวซ้อมย่อยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 – 56

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ให้ดำเนินการยืนยันการเข้าฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิก ตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาลงทะ ...
Read More

Announcement List of Eligible for Examination Doctor of Philosophy Program in Business Administration Academic Year 2022

Announcement List of Eligible for Examination Doctor of Philosophy Program in Business Administration Academic Year 2022 ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร M.B.A Marketing ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร M.B.A Marketing ปีการศึกษา 2565 Download PDF ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท – เอก

M.B.A. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดรับสมัครรอบที่ 1 : ไม่เปิดรับสมัครรอบที่ 2 : 21 ก.พ. - 25 เม.ย. 65Website : http ...
Read More

M.S. Finance เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 10

เรียนรู้โลกการเงินยุคใหม่ กับ M.S. Finance หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเขียงใ ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี และน ...
Read More

รับสมัครทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติและการสมัครอยู่ใน QR code 1 ...
Read More

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา2565ปิดรับสมัคร 25 มกราคม ...
Read More

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2564หมดเขตสมัคร 18 มกราคม 2565 นี้ ดูรายละ ...
Read More

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA 24 เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับทางคณะบริหารธุรกิจ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 310,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA ...
Read More

รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา”ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปี 2564

รับสมัคร "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปี 2564ให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน!!!ส ...
Read More

รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program for FY2021

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา-ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4-ผลการศึกษาเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ...
Read More
ไม่พบเรื่อง

ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)   วันรายงานตัวนักศึกษาปริญ ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID - 19 ด้วยชุดต ...
Read More

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บุคลากร จากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่จิตอาสา การให้บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซี ...
Read More

ชมรม Ex-MBA รวมใจ สู้ภัยโควิด สมทบทุนซื้อเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนจำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 114,850 บาท

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชมรม Ex-MBA CMU จัดมีการจัดโครงการ Ex-MBA CMU รวมใจ สู้ภัยโควิด สมทบทุนซื้อเครื่องผลิต ...
Read More

มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. ร่วมสนับสนุนไอศกรีมมอบแก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบไอศกรีมแก่ทีมแพทย์ พยาบาล ...
Read More

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะบร ...
Read More

ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)   วันรายงานตัวนักศึกษาปริญ ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More