ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม บัญชีมหาบัณฑิต
  : ชื่อย่อ บช.ม.
ภาษาอังกฤษ  : ชื่อเต็ม Master of Accountancy
  : ชื่อย่อ M.Acc.

 

  คำอธิบายโครงการ

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาทางด้านการบัญชี เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน เป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการบัญชี จะช่วยให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเน้นการให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับนานาชาติ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

  ปรัชญา

การบัญชีเป็นการจัดทำระบบข้อมูลทางการเงินของกิจการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย การจดบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การจัดหมวดหมู่ของรายการที่เกิดขึ้น การสรุปผลและสื่อสารให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีจะทำให้กิจการมีบุคลากรที่สามารถรวบรวมและจัดทำข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการ และความมั่นคงของกิจการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจและความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

  วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี:
1. ความรู้และทักษะทางการบัญชีในระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางการบัญชี
2. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี สามารถพัฒนางานด้านบัญชี
    มีความรับผิดชอบและสามารถประสานงานกับการจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และมีจิตสำนึกด้านสังคม

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักบัญชีระดับผู้บริหาร
 • ผู้สอบบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ที่ปรึกษาทางการพัฒนาข้อมูลทางการบัญชี
 • นักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบบัญชี
  การจัดการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
  กระบวนวิชาบังคับ    25 หน่วยกิต
  ปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)   12 หน่วยกิต
       
 เงื่อนไขที่ต้องผ่าน
 • ผ่านการเรียนกระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 3 กระบวนวิชา รวม 3 หน่วยกิต
 • ผ่านเงื่อนไขภาษาภาษาต่างประเทศ
 • เข้าร่วมและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
 • ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือระดับนานาชาติ โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
 • ผ่านการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง ที่จัดโดยหลักสูตรหรือคณะบริหารธุรกิจ
 
แบบ 3 (แผน ข) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
  กระบวนวิชาบังคับ    25  หน่วยกิต
  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
  ปริญญานิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ)      6  หน่วยกิต

เงื่อนไขที่ต้องผ่าน

 • ผ่านการเรียนกระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 3 กระบวนวิชา รวม 3 หน่วยกิต
 • ผ่านเงื่อนไขภาษาภาษาต่างประเทศ
 • ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
 • ผ่านการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง ที่จัดโดยหลักสูตรหรือคณะบริหารธุรกิจ               
  รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

  การเรียนการสอน

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.