ระเบียบ / ประกาศ / คู่มือ

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ

1. ประกาศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)

ลำดับที่

ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ลงนาม

มีผลใช้ในคณะฯ

สาระสำคัญ

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (WORD)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)

41

การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

8 ก.ย. 66

1ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67

*มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
*หากเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษาจะต้องบูรณาการการเขียนร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
*หากเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ต้องได้รับการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยด้วย
1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
1.2 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 70,000 บาท / บทความ
1.3 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 50,000 บาท / บทความ
"1.4 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย) = 40,000 บาท / บทความ
หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.4 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
2.1 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 30,000 บาท / บทความ
2.2 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 20,000 บาท / บทความ
3.กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
3.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) =275,000 บาท / บทความ
3.2 วารสารในฐานข้อมูล (A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/ Web of Science) = 205,000 บาท / บทความ
3.3 วารสารในฐานข้อมูล (A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/ Web of Science) = 170,000 บาท / บทความ
3.4 วารสารในฐานข้อมูล (B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/ Web of Science) = 128,000 บาท / บทความ
3.5 วารสารในฐานข้อมูล (C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/ Web of Science) = 117,500 บาท / บทความ

40

ทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

11 ส.ค. 66

1ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67

*ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง (attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (paper development workshop) ต้องได้รับแบบรับรองคุณภาพของงานประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (paper development workshop) จากงานวิจัยก่อนทุกครั้ง

หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. ตามระดับของงาน
1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 35 %

39

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มิ.ย. 66

1 มิ.ย. 66 ถึง 31 พ.ค. 68

 • ระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (เฉพาะ TCI 1)
 • ระดับนานาชาติ จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse, Web of Sciednce (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation)

38

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2566 (ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการและค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

18 เม.ย. 66

18 เม.ย.66 เป็นต้นไป

* เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  Scopus โดยกำหนดให้ควอไทล์ของวารสารจัดกลุ่มตาม SCImago Journal Rank (SJR)
* ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
* ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)
*ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง สามารถขอเงินสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง

อัตราการให้เงินค่าตอบแทนผลงานวิชาการ พิจารณาตามค่าควอไทล์ของวารสารจัดกลุ่มตาม SCImago Journal Rank (SJR) ดังนี้
1.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q4 จำนวนเงินอุดหนุน 12,000 บาท/บทความ
2.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 จำนวนเงินอุดหนุน 13,000 บาท/บทความ
3.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 จำนวนเงินอุดหนุน 14,000 บาท/บทความ
4.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q1 จำนวนเงินอุดหนุน 15,000 บาท/บทความ

อัตราการให้เงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Article Processing Charge หรือ Page Charge) พิจารณาตามค่าควอไทล์ของวารสารจัดกลุ่มตาม SCImago Journal Rank (SJR) ดังนี้
1.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q4 จำนวนเงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท / บทความ
2.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 จำนวนเงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท / บทความ
3.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 จำนวนเงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 60,000 บาท / บทความ
4.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q1 จำนวนเงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ จ่ายตามอัตราที่จ่ายจริง

37

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

15 ก.พ. 65

15 ก.พ.65 เป็นต้นไป

* เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  Web of Science (Core Collection) หรือฐานข้อมูล SJR หรือฐานข้อมูล Scopus หรือฐานที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชานั้น และตามการยอมรับของ สกสว.
* ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
* ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)
*ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง สามารถขอเงินสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง

อัตราการให้เงินอุดหนุน
1.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q4 จำนวนเงินอุดหนุน 12,000 บาท/บทความ
2.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 จำนวนเงินอุดหนุน 13,000 บาท/บทความ
3.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 จำนวนเงินอุดหนุน 14,000 บาท/บทความ
4.  วารสารที่อยู่ในระดับ Q1 จำนวนเงินอุดหนุน 15,000 บาท/บทความ

อัตราการให้เงินสนุบสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) สนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท / บทความ

36

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 /2566 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ)

15 ก.พ. 66

15 ก.พ.66 เป็นต้นไป

* เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเป็นผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือตำรา (Book Chapter) อย่างน้อยหนึ่งบทที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากลและมีระบบบรรณาธิการ (Peer Review System)
* ต้องไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของอาจารย์ หรือของนักศึกษา
* ต้องเป็นอาจารย์ประจำสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
* ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษในการตีพิมพ์ในอัตราร้อยละ 100 ตามบัญชีแนบท้าย
* ผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author) ไม่เกินลำดับที่ 3 ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษในการตีพิมพ์ในอัตราร้อยละ 35 ตามบัญชีแนบท้าย
* ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้มีการตีพิมพ์ในแบบรูปเล่ม (Reprint) หรือเดือนที่นำเข้าเผยแพร่ในระบบออนไลน์สำหรับวารสารที่ไม่มีการตีพิมพ์รูปเล่ม หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Acceptant Letter) แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและปีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
* สำหรับผลงานทางวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science (Core Collection) หรือฐานข้อมูล SJR หรือฐานข้อมูล Scopus ให้กำหนดเป็นการจ่ายเงินในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษ (top up) จากประกาศและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่ใช้บังคับปัจจุบัน

* อัตราเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
1. บทหนึ่งของหนังสือหรือตำรา (Book Chapter) 30,000 บาท /เรื่อง
2. วารสารในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด ได้แก่วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ไม่เกิน 25,000 บาท/บทความ
3. วารสารที่อยู่ในระดับ Q4 ใน Scimago หรือ C ใน ABDC หรือ 1 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q4 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ไม่เกิน 50,000 บาท/บทความ
4. วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 ใน Scimago หรือ B ใน ABDC หรือ 2 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q3 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ ไม่เกิน 80,000 บาท/บทความ
5. วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 ใน Scimago หรือ A ใน ABDC หรือ 3 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q2 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ ไม่เกิน 200,000 บาท/บทความ
6. วารสารที่อยู่ในระดับ Q1 ใน Scimago หรือ A*ใน ABDC หรือ 4 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q1 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์และเงินเพิ่มพิเศษ (top up) การตีพิมพ์ ไม่เกิน 300,000 บาท/บทความ
7. วารสารที่อยู่ในระดับ ABS “World Elite” of Business Journals (4* ใน ABS) ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ไม่เกิน 500,000 บาท/บทความ

อนุวัติตามประกาศฉบับนี้เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการคุณภาพสามารถ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง กำหนดอัตราเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สำหรับบทความวิจัยที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก) ดังนี้
7.1 วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 , Q4 ใน Scimago หรือ B, C ใน ABDC หรือ 2, 1 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q3 , Q4 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ 50,000 บาท/บทความ
7.2 วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 , Q1 ใน Scimago หรือ A, A* ใน ABDC หรือ 3, 4 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q2 , Q1 ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ 90,000 บาท/บทความ
7.3 วารสารที่อยู่ในระดับ ABS “World Elite” of Business Journals (4* ใน ABS) ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ 250,000 บาท/บทความ

35

การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21 ธ.ค. 65

29 พ.ย. 65  ถึง 6 พ.ย. 69 (ตามระยะเวลาของ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างทั้ง 4 สถาบัน)

 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI tier 1 หรือ TCI Tier 2 และงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษาโดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน = 50,000 บาท / บทความ
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดหรือ AACSB ยอมรับ = 100,000 บาท / บทความ

34

ทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

9 ก.ย. 65

1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66

*ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง (attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ตรงกับประกาศจากงานวิจัย

หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. ตามระดับของงาน
1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 35 %

33

การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

9 ก.ย. 65

1ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66

*มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
*หากเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษาจะต้องบูรณาการการเขียนร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
*หากเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ต้องได้รับการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยด้วย
1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
1.2 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 70,000 บาท / บทความ
1.3 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 50,000 บาท / บทความ
"1.4 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย) = 40,000 บาท / บทความ
หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.4 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
2.1 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 30,000 บาท / บทความ
2.2 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 20,000 บาท / บทความ
3.กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
3.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) =275,000 บาท / บทความ
3.2 วารสารในฐานข้อมูล (A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/ Web of Science) = 205,000 บาท / บทความ
3.3 วารสารในฐานข้อมูล (A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/ Web of Science) = 170,000 บาท / บทความ
3.4 วารสารในฐานข้อมูล (B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/ Web of Science) = 128,000 บาท / บทความ
3.5 วารสารในฐานข้อมูล (C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/ Web of Science) = 117,500 บาท / บทความ

32

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 2 / 2565 (เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

15 ก.พ. 65

1 ต.ค. 65

* เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)
* สามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
* เป็นบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science (Core Collection) / SJR / Scopus หรือวารสารระดับนานาชาติที่เป้นที่ยอมรับของสาขาวิชานั้น และตามการยอมรับของ สกสว.
*ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ของผู้ขอรับการสนับสนุน
*ต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยผ่าน สำนักงานบริหารงานวิจัย
*ผลงาน 1 เรื่องสามารถขอได้เพียง 1 รายการเท่านั้น (ค่าตอบแทน หรือ page charge)
*ผลงานทางวิชาการใดที่ขอรับเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน) จากมหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่สามารถนำมาขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัดได้อีก ยกเว้นส่วนงานมีประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในลักาณะเงินเพิ่เพิเศษ (Top Up)

* เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)
1.วารสารในฐานข้อมูล (Q1/Scimago) = 15,000 บาท / บทความ
2.วารสารในฐานข้อมูล (Q2/Scimago) = 14,000 บาท / บทความ
3.วารสารในฐานข้อมูล (Q3/Scimago) = 13,000 บาท / บทความ
4.วารสารในฐานข้อมูล (Q4/Scimago) = 12,000 บาท / บทความ

* เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge)
การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จะให้การสนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์บทความ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ รวมทั้งในกรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) โดยจะได้รับการสนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

31

ทุนสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

1 ม.ค 65

1 ม.ค ถึง 30 ก.ย 65

*ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง (attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานให้ตรงกับประกาศจากงานวิจัย
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. ตามระดับของงาน
1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ได้รับทุนในอัตรา 35 %

30

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 31/2564 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)

26 ต.ค. 64

26 ต.ค. 64

* เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเป็นผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือตำรา (Book Chapter) อย่างน้อยหนึ่งบทที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากลและมีระบบบรรณาธิการ (Peer Review System)
* ต้องไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของอาจารย์ หรือของนักศึกษา
* ต้องเป็นอาจารย์ประจำสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
* ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษในการตีพิมพ์ในอัตราร้อยละ 100 ตามบัญชีแนบท้าย
* ผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author) ไม่เกินลำดับที่ 3 ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษในการตีพิมพ์ในอัตราร้อยละ 35 ตามบัญชีแนบท้าย
* ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้มีการตีพิมพ์ในแบบรูปเล่ม (Reprint) หรือเดือนที่นำเข้าเผยแพร่ในระบบออนไลน์สำหรับวารสารที่ไม่มีการตีพิมพ์รูปเล่ม หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Acceptant Letter) แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและปีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
* อัตราเงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
1. บทหนึ่งของหนังสือหรือตำรา (Book Chapter) 30,000 บาท /เรื่อง
2. วารสารในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด ได้แก่วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ ได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 25,000 บาท/บทความ (มีผลบังคับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
3. วารสารที่อยู่ในระดับ Q4 ใน Scimago หรือ C ใน ABDC หรือ 1 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q4 ได้รับเงินรางวัล ไม่เกิน 50,000 บาท/บทความ
4. วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 ใน Scimago หรือ B ใน ABDC หรือ 2 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q3 ได้รับเงินรางวัล ไม่เกิน 80,000 บาท/บทความ
5. วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 ใน Scimago หรือ A ใน ABDC หรือ 3 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q2 ได้รับเงินรางวัล ไม่เกิน 200,000 บาท/บทความ
6. วารสารที่อยู่ในระดับ Q1 ใน Scimago หรือ A*
ใน ABDC หรือ 4 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q1 ได้รับเงินรางวัล ไม่เกิน 300,000 บาท/บทความ 7. วารสารที่อยู่ในระดับ ABS “World Elite” of Business Journals (4* ใน ABS) ได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 500,000 บาท/บทความ อนุวัติตามประกาศฉบับนี้เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการคุณภาพสามารถ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง กำหนดอัตราเงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สำหรับบทความวิจัยที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก) ดังนี้
1. วารสารที่อยู่ในระดับ Q3 , Q4 ใน Scimago หรือ B, C ใน ABDC หรือ 2, 1 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q3 , Q4 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท/บทความ
2. วารสารที่อยู่ในระดับ Q2 , Q1 ใน Scimago หรือ A, A* ใน ABDC หรือ 3, 4 ใน ABS หรือกรณีอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCIE, SSCI และ AHCI) ลำดับคุณภาพ Q2 , Q1 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท/บทความ
3. วารสารที่อยู่ในระดับ ABS “World Elite” of Business Journals (4* ใน ABS) ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท/บทความ

29

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 30/2564 (เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

26 ต.ค. 64

26 ต.ค. 64

* เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงาน (Page Charge/ Publication Fee) สำหรับผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ใช้บังคับปัจจุบัน โดยให้เป็นส่วนเพิ่มเติม (Top up) จากสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การสนับสนุน หรือ เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงาน (Page Charge/ Publication Fee) ของผลงานทางวิชาการที่นอกเหนือจากประกาศดังกล่าวกำหนดไว้
* ฐานข้อมูลตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่ใช้บังคับปัจจุบัน
* เป็นผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
* โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) หรือผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author)
* สามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
* ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาทั้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนหรือผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author)
* ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการ ที่เคยได้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์จากแหล่งทุนอื่นมาก่อน
* เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
1. ค่าตีพิมพ์ผลงาน (Page Charge/ Publication Fee) สำหรับผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่ใช้บังคับปัจจุบัน ให้ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนเบิกจากสำนักบริหารงานวิจัยก่อนโดยส่วนเพิ่มเติม (top up) ให้เบิกจากคณะได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อบทความ
2. ค่าตีพิมพ์ผลงาน (Page Charge/ Publication Fee) สำหรับผลงานทางวิชาการนอกเหนือข้อ 5.1 สนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อบทความ
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าสมาชิกวารสารวิชาการตามเงื่อนไขของวารสารในการลงตีพิมพ์
4. ค่าตีพิมพ์ผลงาน (Page Charge/ Publication Fee) ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ ทั้งในกรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) และไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดส่ง ค่าไปรษณีย์ และค่าสำเนาพิมพ์ (Reprint)

28

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 29/2564 (เงินสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษาผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

26 ต.ค. 64

26 ต.ค. 64

* เป็นผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
* โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) หรือผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author)
* สามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
* ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการ ที่เคยได้เงินสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษาจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน
* เป็นผลงานทางวิชาการที่ประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติในภาษาต่างประเทศเท่านั้น
* ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาทั้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนหรือผู้ประพันธ์ร่วม (Co-author) * เงินสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา ผลงานทางวิชาการ
1. ค่าแปล หน้าละไม่เกิน 1,000 บาท (เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อบทความ)
2. ค่าตรวจทานและแก้ไขภาษา หน้าละไม่เกิน 600 บาท (เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อบทความ)

27

การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

27 กย. 64

1 ตค. 64 ถึง31 ธค. 64

• ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1. ตามระดับของงาน
1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author)
ได้รับทุนในอัตรา 35 %

26

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 ส.ค. 64

17 ส.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 66

ระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
• ระดับนานาชาติ จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse, Web of Sciednce (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation)

25

การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

17 ส.ค. 64

1 ตค.64 ถึง 30 กย. 65

*มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
*หากเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษาจะต้องบูรณาการการเขียนร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
*หากเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ต้องได้รับการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยด้วย
1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
1.2 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 70,000 บาท / บทความ
1.3 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 50,000 บาท / บทความ
"1.4 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย) = 40,000 บาท / บทความ
หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.4 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
2.1 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 30,000 บาท / บทความ
2.2 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 20,000 บาท / บทความ
3.กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
3.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) =275,000 บาท / บทความ
3.2 วารสารในฐานข้อมูล (A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/ Web of Science) = 205,000 บาท / บทความ
3.3 วารสารในฐานข้อมูล (A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/ Web of Science) = 170,000 บาท / บทความ
3.4 วารสารในฐานข้อมูล (B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/ Web of Science) = 128,000 บาท / บทความ
3.5 วารสารในฐานข้อมูล (C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/ Web of Science) = 117,500 บาท / บทความ

24

การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

17 กย.63

1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64

 • ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
  หลักเกณฑ์การสนับสนุน
  1. ตามระดับของงาน
  1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
  1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
  2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
  2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
  2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author)
  ได้รับทุนในอัตรา 35 %

23

การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

1 ตค.63

1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64

 • *มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
  1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
 • 1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
 • 1.2 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 70,000 บาท / บทความ
 • 1.3 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1= 70,000 บาท / บทความ
 • 1.4 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 50,000 บาท / บทความ
 • 1.5 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 2= 40,000 บาท / บทความ
  หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.5 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
  2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
 • 2.1 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.2 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1 = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.3 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 20,000 บาท / บทความ

22

การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

13 กพ.63

1 มค. ถึง 31 ธค. 63

 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ

21

การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ

11 กย. 62

11 กย. 62 ถึง 30 กย. 63

 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ

20

การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

11 มค. 62

1 มค.62 ถึง 30 กย. 63

 • ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
 • ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) และเป็นผู้นำเสนอผลงาน (presenter) ได้รับทุนในอัตรา 100 % คือ จำนวน 50,000 บาท/ผลงาน
 • ผู้ขอรับทุนมิใช่ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) แต่เป็นผู้นำเสนอผลงาน(presenter) ได้รับทุนในอัตรา 35 % คือ 17,500 บาท/ผลงาน

19

การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

11 มค. 62

1 มค.62 ถึง 31 ธค. 62

 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ

18

การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

1 สค. 61

1 สค.61 ถึง 30 ก.ย.63

 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ A ใน ABDC หรือระดับ 3 ใน ABS หรือ Q1,Q2 ใน Scimago   = 90,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ C ใน ABDC หรือระดับ 1 ใน ABS หรือ Q3, Q4 ใน Scimago   = 60,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฎระดับชั้นคุณภาพ ที่มีค่า Impact factor   = 50,000 บาท/บทความ

17

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)

ลงนาม 27 มิย 61

มีผลบังคับใช้ 27 มิย 61

 • 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
 • 2. ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

16

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 14 / 2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ก่อน ตค 60

 • ก่อน ตค. 60 ให้เบิกจ่ายจากงบพัฒนาตนเอง
 • หลัง ตค. 60 ผลงานที่มีค่าตีพิมพ์บทความสามารถขอเบิกได้ 1 ครั้ง / บทความ จากเงินรายได้ส่วนกลางและในการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความจากงบพัฒนาตนเองสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง / บทความ

15

การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 มค. 61

28 พย. 60 ถึง 28 พย. 65 (ตามระยะเวลาของ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างทั้ง 4 สถาบัน)

 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI tier 1 หรือ TCI Tier 2 และงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษาโดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน = 50,000 บาท / บทความ
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดหรือ AACSB ยอมรับ = 100,000 บาท / บทความ

14

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ

1 ตค. 60

ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป

 • ยื่นข้อเสนอโครงการไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี
 • งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยสถาบัน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงบูรณาการ จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงวิชาการ เงื่อนไขการเผยแพร่* ไม่เกิน 50,000 บาท  เผยแพร่ผลงานวิชาการงานประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มี Peer Review และ Proceeding
  * 50,001 – 100,000 บาท

  วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 2 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ

  *100,001 – 200,000 บาท วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 1 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ
  *มากกว่า 200,000 บาท

  วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับนานาชาติและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ

  ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง (50 % ของระยะเวลาขอทุนวิจัย) หากพ้นระยะเวลานี้แล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้คืนเงินทุนวิจัยที่เบิกไปแล้วทั้งจำนวน

  ในช่วงที่ขอรับทุน หากมีหลักฐานการส่งบทความไปตีพิมพ์ แต่ยังมิได้รับการตอบรับ ให้ขยายเวลาได้อีก 2 ปีสำหรับบทความระดับชาติและ 3 ปีสำหรับบทความระดับนานาชาติ แต่หากหมดระยะเวลานี้แล้วยังไม่ได้ตอบรับตีพิมพ์ต้องคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด

เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้

14.1

สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย

14.1.1

สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงวิชาการ

14.1.2

สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา

14.1.3

สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงบูรณาการ

14.2

แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ขอรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย/แบบประเมิน Proposal

14.2.1

แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา

14.2.2

แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยสถาบัน

14.2.3

แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

14.2.4

แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการ

14.2.5

แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงวิชาการ

14.2.6

แบบประเมินProposalงานวิจัยเงินรายได้

14.3

แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนวิจัย

14.3.1

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1

14.3.2

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

14.3.3

แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

14.4

แบบฟอร์มขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้า

14.5

แบบฟอร์มขอยกเลิกทุนวิจัย

14.6

แบบฟอร์มขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

13

การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ

1 ตค.60

ตั้งแต่ 1 ตค.60 ถึง 10 กย.62

 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ

12

การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลTCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
หมายเหตุ ประกาศหมดอายุแล้ว ต่ออายุโดยอ้างอิงจากประกาศหมายเลข 18

25 กค.60

1 สค. 60 ถึง 31 กค. 61

 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ

11

การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 สค. 58

ตั้งแต่วันที่ 24 สค. 58 เป็นต้นไป

 • แบ่งกลุ่มวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์

4 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
 2. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพศและช่วงวัยของประชากร
 3. กลุ่มนวัตกรรมเชิงสังคมและธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและภาคเหนืออีก 11 หัวข้อ

10

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2559

1 ตค. 58

ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 58 เป็นต้นไป

 • งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละกลุ่มไม่เกิน 700,000 บาท / โครงการ หรือชุดโครงการ
 • ต้องมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ Tier 2 หรือวารสารนานาชาติที่ สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด

9

บัญชีวารสารต้องห้าม

4 พค. 59

ตั้งแต่วันที่ 4 พค. 59 เป็นต้นไป

 • รายชื่อวารสารต้องห้าม Beall’s
 1. List: https://web.archive.org/web/20170112125427/
 2. List: https://scholarlyoa.com/publishers ประกาศฯ

8

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการตรวจ/แก้ไขบทความทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ

29 สค 59

ตั้งแต่ 18 สค. 59

 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 •  ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง

7

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2)

29 พย. 60

ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป

 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน

  ***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 29 /2559***

 

6

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2)

29 พย. 60

ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป

 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
 • บัญชีแนบท้ายรายละเอียดดังนี้
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 (เท่านั้น): TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ, TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ

 

5

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 29 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 19/2560

26 ตค. 59

ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป

 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • Book Chapter : 30,000 บาท/เรื่อง
 • C/ABDC หรือ 1/ABS หรือ Q4 Scimago  = 50,000 บาท/บทความ
 • B/ABDC หรือ 2/ABS หรือ Q3 Scimago  = 80,000 บาท/บทความ
 • A/ABDC หรือ 3/ABS หรือr Q2 Scimago  = 200,000 บาท/บทความ
 • A*/ABDC หรือ 4/ABS หรือ Q1 Scimago  = 300,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 500,000 บาท/บทความ

 

4

รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)  หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 18/2560

26 ตค. 59

ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป

 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 : TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ , TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ

***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 18 /2560***

 

3

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ

13 มิย. 56

ตั้งแต่ 13 มิย. 56 เป็นต้นไป

 • ต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือ ISI, SCOPUS, Science Direct, Medline, BIOSIS, PubMed, MathSciNet หรือวารสารตาม สกอ. และ สกว.ยอมรับ
 • ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
 • ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
 • สนับสนุนค่าตีพิมพ์กรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท / บทความ

2

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2554(ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย)

25 กพ. 54

ตั้งแต่ 25 กพ. 54 เป็นต้นไป

 • ค่าตอบแทนกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คนละไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ
 • ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่อ่านและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยคนละไม่เกิน 1,000 บาท / โครงการ

1

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่  25/2556

12 ธ.ค. 56

ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป

 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 • ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า