สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดิมคือ ชมรมศิษย์เก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการยกฐานะเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงประสานติดต่อนักศึกษาเก่าและจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ในเครือข่ายมวลสมาชิก
 2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม
 4. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

 1. ศูนย์กลางการเชื่อมโยงแหล่งติดต่อประสานงานนักศึกษาเก่าและคณะบริหารธุรกิจ
 2. จัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากร
 3. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของนักศึกษาปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 4. พัฒนาสร้างเสริมความเป็นเลิศ คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มประสิทธิภาพให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ
 5. การบริหารจัดการที่ดีมีระบบมาตรฐาน

กิจกรรมของสมาคม

ช่องทางในการติดต่อสมาคม

ข่าวสารสมาคมฯ

คณบดี CMUBS ร่วมมอบช่อดอกไม้ในงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีพระราชทานปร …

patsita.c

02/02/2024

คณบดี CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปร …

patsita.c

28/01/2024

ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ศิษย์เก่า CMUBS รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ และ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแ …

patsita.c

26/01/2024

CMUBS ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้น …

patsita.c

20/02/2023

ร่วมยินดีกับศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รุ่น 10 คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่เบเวอเรช ในโอกาสรับรางวัล TPA Top Performance Awards 2023

วันที่ 28 มกราคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ CMUBS และประธานโครงการ Ex-M.B.A. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จ …

patsita.c

30/01/2023

คณบดี CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปร …

patsita.c

27/01/2023

ศิษย์เก่า CMUBS ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายัณห์ ไวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยูอาร์จี โฮลดิ้ง จำกัด ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขา …

rachaneekorn.s

08/12/2022

CMUBS ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีระดับปริญญาโท จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธรรวา สุนพิชัย ศิษย์เก่าและอาจารย์พิเศษของคณะฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาข …

rachaneekorn.s

18/10/2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานแสดงความยินดี กับคุณพรชัย  ปัญจศรีรัตน์ และคุณบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตรเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ คุณพรชัย  ปัญจศรีรัตน์  ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 และคุณบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร ศิษย์เก่าโครงการ MBA รุ่ …

CMUBS

24/03/2022

CMUBS

03/03/2022

CMUBS

02/03/2022

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจในงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2563

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2004078 ในโอกาส …

CMUBS

14/01/2022

คุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2004078 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่ …

CMUBS

13/01/2022

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น” สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณ พรชัย ปัญจศรีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ เอ็น ฟู้ด จำกัด ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 เนื่องในโอกาสได …

CMUBS

10/01/2022

ศิษย์เก่าโครงการ M.B.A. รุ่นที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น” สาขาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าโครงการ M.B.A. รุ่นที่ 6 รหัส 3895168 เนื่องในโอกา …

CMUBS

10/01/2022
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า