ประเภททุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

Static overlay
Static overlay
previous arrow
next arrow

2. ประเภทของทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

2.1. ทุนการศึกษาทั่วไปคณะบริหารธุรกิจ (General Scholarship)

 • ทุนการศึกษาทั่วไปคณะบริหารธุรกิจ มูลค่าทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท จำนวนไม่ต่ำกว่า 100ทุน

(ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรและความเหมาะสมของคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และดุลพินิจของคณะกรรมการทุนฯ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัครขอรับทุนการศึกษาประเภท “ทุนการศึกษาทั่วไปคณะ บริหารธุรกิจ”

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีและ ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการ
  • ช่วยเหลือตามดุลพินิจของคณะกรรมการทุนฯ
  • เป็นผู้มีความประพฤติดีตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จ การศึกษา
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 ยกเว้นแต่มีเหตุอื่นอันควร แก่การพิจารณา
  • ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อนทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการทุน การศึกษาคณะฯ
  • การพิจารณาให้ทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาทั่วไปคณะบริหาร ธุรกิจ” เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการทุนฯ และคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.2. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี (IT Scholarship)

 • ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านสื่อ และเทคโนโลยี” มูลค่าทุนละ 12,000 บาท จำนวน 10 ทุน

            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
“นักศึกษาผู้มีความสามารถช่วยงานด้านสื่อและเทคโนโลยี”

 • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
 • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการใช้อุปกรณ์คอม พิวเตอร์และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านกราฟ ฟิกดีไซน์ และการทำสื่อนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว มีทักษะด้านการถ่ายภาพและการใช้เครื่องเสียงและตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสามารถช่วยงานด้านจัดทำ สื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมอื่นที่คณะแจ้งความประสงค์ให้นักศึกษามาช่วยดำเนินงาน
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นแต่มีเหตุอื่นอันควรแก่การ พิจารณา
 • ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อน ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะฯ
 • การพิจารณาให้ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถช่วยงานด้านสื่อและเทคโนโลยี” เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการทุนฯ และคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.3. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Scholarship)

 • ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” มูลค่าทุนละ 12,000 บาท
  จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร”

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางด้านการประชาสัมพันธ์และทักษะการพูดในที่ สาธารณะ มีบุคลิกภาพที่ดี
  • มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
  • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการ สามารถช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในการดำเนินงานด้านกิจกรรม
  • นกศึกษาและกิจกรรมอื่นที่คณะแจ้งความประสงค์ให้นักศึกษามาช่วยดำเนินงาน
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นแต่มีเหตุอื่นอันควรแก่การพิจารณา
  • ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อนทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ ทุนการศึกษาคณะฯ
  • การพิจารณาให้ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติ งานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการทุนฯและคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรม การฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.4. ทุนทำงานพิเศษสำหรับนักศึกษา (Job Scholarship)

คุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัครทำงาน

  • มีสถานะเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในปัจจุบัน
  • ได้ยื่นใบสมัครและผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานเพื่อรับเข้า ทำงานแล้ว
  • สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด ทำงานได้ไม่เกิน 75 ชั่วโมง / เดือน
  • ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท และค่าตอบแทนสูงสุดที่จะได้รับไม่เกิน 4,500 บาท / เดือน

2.5. ทุนส่งเสริมนักกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (Activist and Volunteer Scholarship)

 • ทุนการศึกษา“เชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม”

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • เป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารุรกิจ หรือ ประธานชมรม กิจกรรม นักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
   หรือเป็นนักศึกษาผู้ที่มีผลงานการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • มีผลการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่สังกัดในปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นแต่มีเหตุอื่นอันควรแก่การพิจารณา
  • ไม่เป็นผู้รับทุนซ้ำซ้อน ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะฯ
  • การพิจารณาให้ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการทุนฯ และคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.6. ทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Competency Development Scholarship)

 • ทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้นำเสนอแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างสร้างสรรค์” มูลค่าทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้นำเสนอแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเฉพาะ บุคคลอย่างสร้างสรรค์”

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • เป็นผู้ที่มีแผนในการพัฒนาศักยภาพตนเองเฉพาะด้านซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาสนใจและสามารถเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์การพัฒนาแต่ ละด้านของคณะบริหารธุรกิจ โดยต้องนำแผนการของบเพื่อพัฒนาแนบมาพร้อมกับแบบคำขอรับทุนเพื่อประกอบการพิจารณา
  • เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลแล้ว ต้องไปดำเนินการพัฒนาตนเองตามเวลาที่กำหนด และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ต้องนำเสนอบทสรุปการพัฒนาตนเองต่อคณะกรรมการฯ จึงจะถือว่าการรับทุนเสร็จสิ้น
  • หากนักศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วนำเงินไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ของการขอรับทุน นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ต้องคืนเงินที่ได้รับเต็มทั้งจำนวนหากไม่ชำระจะถูกบันทึกรายชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะนำเงินที่ได้รับไปมาชำระให้เสร็จสิ้น
  • การพิจารณาให้ทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้นำเสนอแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างสร้างสรรค์” เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการทุนฯ และคำวินิจฉัยให้ทุนแก่นักศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

2.7. ทุนตามความต้องการของผู้บริจาค

7.1 ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน “074015(บ )” โดย ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด
  • มีความประพฤติเรียบร้อย

7.2 ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย และคณะ” โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย มูลค่าทุนละ 10,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด
  • มีความประพฤติเรียบร้อย

7.3 ทุนการศึกษา กองทุน “ศิษย์เก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 5 รหัส 11 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.4 ทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ทุน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี
  • มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา
  • ต้องสามารถช่วยงานของภาควิชาการตลาดได้ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

7.5 ทุนการศึกษา “คุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904058,3204041
มูลค่าทุนละ 25,000 บาทต่อปี

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.6 ทุนการศึกษา “ทุน “คุณณัฐภพ ภูริเดช” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904273 มูลค่าทุนละ 25,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

7.7  ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน “คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904259มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.8 ทุนการศึกษา “คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 มูลค่าทุนละ 100,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.9 ทุนการศึกษา “เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.10 ทุนการศึกษา “คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 144026 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

7.11 ทุนการศึกษา “โครงการพี่ช่วยเหลือน้อง ของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
มูลค่าทุนละ 18,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี เรียบร้อย

2.8. ทุนการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนกลาง)

2.8.1 ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง

8.1.1 ทุนการศึกษามูลนิธิ ธนาคารชูมิโตโม มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Global Foundation Scholarships) มูลค่าทุนละ 730 USD

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด และมีความประพฤติเรียบร้อย

8.1.1 ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (JCC) มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายเทอมละ 20,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
  • เป็นนักศึกษาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “How I want to contribute to Thai society in the future after graduation?” จำนวนคำศัพท์ 500-800 คำ

8.1.2 ทุนการศึกษาบริษัทมูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุน 24,000 บาท จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท


คุณสมบัติของนักศึกษา

  • เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (2 ภาคเรียน)
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษถึงเจ้าของทุน พร้อมแนบรายงานผลการศึกษาประจำทุกปี
  • รายงานผลการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา
  • รายงานความเป็นอยู่และเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา

8.1.3 ทุนการศึกษา “มูลนิธิตรีเพชรอีซูซุ” มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย
  • สัญชาติไทย และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในขณะเดียวกัน ฯลฯ

8.2 ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา

8.2.1 ทุนธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship มูลค่าทุนละ 30,000.- บาท จ่ายเป็นเทอมละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีผลการเรียนดีถึงดีมาก
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
  • ไม่ได้รับทุนอื่นใด

8.2.2 ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กสส.) จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.-บาท

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ที่มีภูมิลำเนาและเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนของเขตพัฒนาภาคเหนือ (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, น่าน, เชียงราย, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร)
  • มีผู้อุปการะยากจน
  • มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤพฤติเรียบร้อย
  • มีคุณลักษณะที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ

- นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในชั้น ม.6 ดีพอสมควร แต่ไม่ควรจะอยู่ใน เกณฑ์ที่ต่ำเกินไป (เกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.00)
- นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง จะต้องมีผลการเรียนสะสม (GPA) ชั้นปีที่ 1 GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00, ชั้นปีที่ 2
GPA ไม่ต่ำกว่า 2.10, ชั้นปีที่ 3 GPA ไม่ต่ำกว่า 2.20

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับทุนการศึกษา

  • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของทุนการศึกษาระบุอย่างเคร่งครัด
  • นักศึกษาควรใช้เงินทุนการศึกษาอย่างประหยัดและให้ตรงกับเจตนารมณ์ของเจ้าของทุนการศึกษาที่มอบให้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
  • นักศึกษาต้องเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ ส่งถึงเจ้าของทุนการศึกษา
   และควรแสดงน้ำใจและระลึกถึงโดยส่งบัตรอวยพรให้เจ้าของทุนการศึกษาในโอกาสสำคัญ และในเทศกาลต่าง ๆ
  • นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องอุทิศตน โดยใช้เวลาว่างช่วยงานของคณะ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยแจ้งกำหนดวันเวลาที่นักศึกษาสามารถจะช่วยงานได้ในวันรายงานตัว เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา
  • นักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ทราบผล

2.9. ทุนสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (นักศึกษาพิการ)

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี
  • มีสภาพร่างกายที่พิการบกพร่องแต่ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา
  • มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและสามารถที่จะศึกษาได้จน สำเร็จการศึกษา
  • มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ผ่านความเห็นชอบอนุมัติทุนให้ความช่วยเหลือจากคณะ บริหารธุรกิจ

2.10. ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน

  • เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
  • มีความจำเป็นทางด้านการเงินเพื่อจะนำไปชำระเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท
  • ถ้าหากมีหนี้เดิมอยู่ต้องใช้เงินกู้เดิมให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถ กู้ใหม่ได้
  • ต้องชำระเงินคงค้างทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4

2.11. เงินกู้ยืม กยศ./กรอ.

เงินกู้ยืม กยศ.

คุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน
  • เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
  • มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

 

2.12. เงินกู้ยืม กรอ.

เงินกู้ยืม กรอ.

คุณสมบัติทั่วไปของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับให้เข้ารับการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม
   หลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด

 

รายนามผู้สนับสนุนด้านพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และจัดตั้งกองทุน สำหรับเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กองทุน”074015 (บ)”
ทุนเริ่มต้น 750,000.- บาท
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ศิษย์เก่ารุ่น 5 รหัส 11
กองทุน “ศิษย์เก่ารุ่น 5 รหัส 11”
ทุนเริ่มต้น 1,000,000.-บาท
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย
กองทุน“รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย”
ทุนเริ่มต้น 789,000.- บาท
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข
กองทุน “คุณจักษวัฎ กิติสุข”
ทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์เดชนะ สิโรรส
กองทุน “เดชนะ สิโรรส”
ทุนเริ่มต้น 43,000 บาท
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า