สมัครเรียน

(เลือก "คณะบริหารธุรกิจ" รหัส 35
และเลือก สาขา"การตลาด" รหัส D5)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)

ภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration Program in Marketing
M.B.A. (Marketing)

ปรัชญาและความสำคัญ

การตลาด เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 (นับถึงปัจจุบันประมาณ 100 ปี) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบการตลาดระดับมหภาค (Macro Marketing) ให้ดีขึ้น มีการศึกษาที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการการตลาด เน้นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงระบบการจัดการในรูปแบบใหม่ เน้นความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้เป็นหลักในการออกแบบและจัดการประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมีหลักการ ระบบ ระเบียบ แบบแผน โดยอาศัยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ทำให้ขอบเขตของการตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้นักการตลาดต้องการองค์ความรู้ด้านการตลาด (Knowledge) ทักษะ (Skills) ใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความสามารถ (Abilities) ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการใหม่ๆ เกิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ และใช้ได้อย่างถูกต้องตามโอกาสที่เกิดขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางการตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้พัฒนาการตลาดทั้งในระดับองค์กรและระดับมหภาคให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างมีจริยธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการคิดและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการตลาดยุคใหม่
 2. สามารถนำแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้
 3. มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 5.  มีความรู้แบบองค์รวมทางการบริหารธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านการตลาดที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจในทุกระดับ

แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น.

แบบ 2 (แผน ก.)
(ทำวิทยานิพนธ์)
 • กระบวนวิชาเรียน 30 หน่วยกิต
 • ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นองค์ความรู้เชิงวิชาการ

 

แบบ 3 (แผน ข.)
(ทำการค้นคว้าแบบอิสระ)
 • กระบวนวิชาเรียน 36 หน่วยกิต
 • ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งหลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี ประสบการณ์ตรงของวิทยากรจากภายนอก การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา เกมจำลองทางการตลาด กิจกรรมการตลาดเชิงปฏิบัติ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจริง การเจาะลึกข้อมูลผู้บริโภค การศึกษาฐานข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แบบ 2 (แผน ก.) (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
  • กระบวนการเรียน 30 หน่วยกิต
  • ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นองค์ความรู้เชิงวิชาการ
 • แบบ 3 (แผน ข.)  (ทำการค้นคว้าแบบอิสระ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
  • กระบวนการเรียน 36 หน่วยกิต
  • ทำการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

รูปแบบของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการเรียน

 • วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • จบปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีประสบการณ์ทำงาน (แนบหลักฐานการทำงาน เช่นใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของธุรกิจ) หรือ
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือเรียนวิชาด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
 • แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 47,500 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักการตลาดและผู้บริหารการขายในบริษัทข้ามชาติและระดับชาติ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 • อาชีพด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
 • อาชีพด้านสายงานการวิจัยตลาดและธุรกิจ
 • อาชีพด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ
 • ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • อาชีพนักวิชาการด้านการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing)

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า