แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แหล่งทุน

ชื่อทุน

ที่ติดต่อขอทุน

กรมป่าไม้

ทุนวิจัยสํานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้ 61ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5269
http://www.forest.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ุ ถ.พระรามที่ 6กรงเทพฯ 10400 โทร.0-2246-0031, 0-2246-1145-6
http://www.dip.go.th/index-th.html.

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาศึกษา

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2246-0064 ต่อ 625-6, 0-2247-3246 โทรสาร 0-2247-3246

กระทรวงศึกษาธิการ

 • ทุนวิจัยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป

กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300โทร 0-2281-2517,0-2282-9328,0-2282- 9215,0-2282-1816 โทรสาร 0-281-2602
http://www.moe.go.th ฝ่ายนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลกองวิชาการ บริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ค. โทร.0-2280-1104-9 ต่อ 127

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2281-6540 โทรสาร 0-2282-2863
http://www.moe.go.th

กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
http://www.moe.go.th

กระทรวงสาธารณสุข

-ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

-ทุนวิจัยสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข(สวรส.)

-มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลโรคทรวงอกถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรี ุ 11000 โทร.0-2588-3000-4 ต่อ 110
http://www.moph.go.th

– แผนงานวิจัยพัฒนาคณภาพบริการ ุ สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข ซ.ทิมแลนด์ งามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบรี ุ 11000 โทร.0-2951-1286 โทรสาร 0-2951-1295 http://www.moph.go.th/hsri/AREA/index.htm

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

-ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทนอ้อยและศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-221-2687,0-2221-2293

กรุงเทพมหานคร

ทุนวิจัยสํานักการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน กองวิชาการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถ.ลาดหญ้าเขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0-2437-2047
โทรสาร 0-2437-6631-5 ต่อ 707
http://www.bma.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ทุนวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานวิจัยกองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาคารเลอคองคอร์ด 202 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรงเทพฯ ุ 10310 โทร.0-2694-1222 ต่อ 2073
โทรสาร 0-2694-1372
E-mail : center@tat.or.th
http://www.tat.or.th

มูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

เลขานุการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2283-5012 โทรสาร 0-2283-5115
http://www.bot.or.th

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย(Thailand Toray Science Foundation)

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายเลขานุการ : สํานักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1  ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2644-8150-99 ต่อ 702
โทรสาร 0-2644-8020
http://www.nstda.or.th

สถาบันพระปกเกล้า

 • ทุนอุดหนุนงานวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย สําหรับวิทยานิพนธ์

คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดหาเอกสารสําหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอย่หัว สถาบันพระปกเกล้า 47/101 หมู่ 4 อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2527-7830-9 ต่อ 2602 , 0-2527-7827 โทรสาร 0-25277828
http://www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้า 47/101 หม่ 4 ู อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2527-7830-9 ต่อ 2403-2406
โทรสาร 0-2527-7824
http://www.kpi.ac.th

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร.(034)225-400-3  ต่อ 4054

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจฬาภรณ์ ุห้อง C 408 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-247-1900 , 0-2247-5757
หรือที่สถาบนวิจัยจุฬาภรณ์
โทร.0-2574-0615

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (สสวท.)

 • ทุนวิจัยสําหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาโทและเอก
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110
โทร.0-2392-0569 , 0-2392-4021 ต่อ 143,144 http://www.ipst.ac.th

สํานักงบประมาณ

ทุนสํานักงบประมาณ

สํานักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2273-9749 ,0-2273-9796
โทรสาร 0-2273-9493

สํานักงานเลขาธิการสภาผ้แทนราษฎร

ทุนวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายประสานงานการวิจัยสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถ.อู่ทองใน  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-441-1271
โทรสาร 02-244-1272

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

สํานักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2668-7110-24 ต่อ 2511,2513,2515 http://www.trf.or.th

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

-ทุนวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทจริต      -ทุนอุดหนุนการวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์

-สํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2282-2531 , 0-2282-3890
โทรสาร 0-2281-2102

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)

-ทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนงานภาคความร่วมมือ   -ทุนวิจัยสํานักงาน คณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ

กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ121/1-2 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2612-1555 ต่อ 391,392,354,356,359,362 โทรสาร 0-2612-1374 หรือ 0-2612-1372
E-mail : patchareeporn@nepo.go.th. http://www.nepo.go.th

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมซอยพิบูลวัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-279-7180-9 ต่อ 210

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรม        -ทุนวิจัยสํานักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-ผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5
โทรสาร 0-2645-2360

-ส่วนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2248-5852-3

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Thailand Research Fund (TRF)

-ทุนสนับสนุนการวิจัย-ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ในการสร้างนกวิจัยระดับ ปริญญาเอก -ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก -ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ของ สกว. ร่วมมือ National Council (NRC) ประเทศแคนาดา -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทร.0-2298-0455-75
โทรสาร 0-2298-0476
http://www.trf.or.th

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)979 อาคาร S.M. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน พญาไทย กรงเทพฯ ุ 10400
โทร.02-298-0500
โทรสาร 02-298-0501
www.thaihealth.ot.th

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ทุนวิจัยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานชั่วคราว) อาคาร 2ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ถ.สุโขทัย เขตดสิตุ กรุงเทพฯ 10300

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR/WHO)

ทุนวิจัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2392-4021 ต่อ 2302-2507 http://www.ipst.ac.th

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทกําหนดเรื่อง

-ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยกองส่งเสริมการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 5 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทร.0-2579-2288 , 0-2561-2445 ต่อ 455 http://www.nrct.go.th

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า