คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

702710 : การวิเคราะห์ธุรกิจและรายงานทางการเงิน  3 (3-0-6)

Business and Financial Statement Analysis 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

แนวคิดในการวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขัน และกลยุทธ์ของธุรกิจ การวิเคราะห์ทางบัญชี การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและกระแสเงินสด การวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบรรษัทภิบาล การวิเคราะห์เครดิตและการพยากรณ์ปัญหาทางการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ และกรณีศึกษา

Concept of business and finance analysis, industry, competitive advantage and corporate strategy analysis, accounting analysis, ratio and cashflow analysis, prospect analysis, stakeholder and corporate governance analysis, credit analysis and financial distress prediction business ethics and case study

702711 : การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)

Corporate Finance

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

ภาพรวมการบริหารการเงินและตลาดการเงินและสถาบันการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทน แนวคิดค่าของเงินตามเวลาและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์การเงิน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนและระดับภาระผูกพัน การจ่ายผลตอบแทนคืนกลับผู้ถือหุ้น การจัดหาเงินทุน งบประมาณเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน อนุพันธ์ทางการเงิน การบริหารการเงินระหว่างประเทศ การปรับโครงสร้างองค์กรและแนวทางปฏิบัติทางการเงิน 

Overview of financial management and financial markets and institutions, analysis of financial statements, concepts of risk and return, concept of time value of money and financial asset valuation, cost of capital, capital structure and leverage, shareholder return distribution, financing, capital budgeting, working capital management, financial derivatives, multinational financial management, corporate restructuring, and financial management in practice

702712 : การวิเคราะห์การลงทุน 3 (3-0-6)

Investment Analysis

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและตราสารทุน กองทุนรวมและการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุน กลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมทฤษฎีการตั้งราคาสินทรัพย์ทุนทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพและการเงินเชิงพฤติกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารที่ได้รายได้คงที่และการประเมินมูลค่าทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

Introduction to investment and equity instruments, mutual fund and investment analysis for mutual fund, risk and return on investment, optimal portfolio, asset pricing theory, efficient-market hypothesis and behavioral finance, fundamental analysis, equity valuation, fundamental of fixed income securities and valuation, theory of interest rate and fundamental of derivatives.

702741 : อนุพันธ์ทางการเงินและตลาดอนุพันธ์ 3 (3-0-6)

Derivatives and Derivative Markets

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของอนุพันธ์การเงิน และตลาดอนุพันธ์ ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์และตลาดฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์อัตราแลกเปลี่ยนและฟิวเจอร์ของดัชนี การคำนวณมูลค่าของฟิวเจอร์และฟอร์เวิร์ดออปชันและการประเมินมูลค่าออปชันการวิเคราะห์ความเสี่ยงของออปชัน ออปชันแบบแอ็กโซติก สวอป การประเมินมูลค่าสวอป

Overview of financial derivatives and derivative markets, forwards, futures and future markets, currency futures and index futures, forwards and futures valuation, options and options valuation, options risk analysis, exotic options, swap, swap valuation

702742 : การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ 3 (3-0-6)

Fixed Income Security Management

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702712 การวิเคราะห์การลงทุน

ตราสารที่ให้รายได้คงที่และตลาดตราสารที่ให้รายได้คงที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของตราสารที่ให้รายได้คงที่อัตราดอกเบี้ยและทฤษฎีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยการประเมินมูลค่าตราสารที่ให้รายได้คงที่ตราสารที่ให้รายได้คงที่ที่มีลักษณะของสิทธิ์แฝงตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันอนุพันธ์ของตราสารที่ให้รายได้คงที่การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ของตราสารที่ให้รายได้คงที่

Fixed income security and markets, risk and return of fixed income securities, interest rate and structure of interest rate theory, interest rate risk analysis, fixed income security valuation, right embedded fixed income security, secured bond, derivatives of fixed income securities, management of fixed income portfolio

702744 : การลงทุนทางเลือก 3 (3-0-6)

Alternative Investment

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702712 การวิเคราะห์การลงทุน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนทางเลือก การลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและธุรกิจเงินร่วมลงทุน การลงทุนในกองทุนประกันความเสี่ยง การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์การจัดสรรการลงทุนสำหรับการลงทุนทางเลือก

Introduction to alternative investments, Investment in real assets, Investment in real estate and real estate investment trust, Investment in investment entities, Investment in private equity and venture capitals, Investment in hedge funds, Investment in commodities, Asset allocation to alternative investments

702751 : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับตลาดการเงิน 3 (3-0-6)

Economic Theories for Financial Markets

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีของบริษัทและระบบตลาด ตลาดภายใต้ความไม่สมมาตรของข้อมูลการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนทฤษฎีเกมดุลยภาพทั่วไประบบบัญชีแห่งชาติทฤษฎีการบริโภคและทฤษฎีการลงทุน การว่างงานและภาวะเงินเฟ้อนโยบายการเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์การเจริญเติบโตทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ

Theory of consumer choice, theory of firm and market system, market under asymmetric information, decision making under uncertainty, game theory, general equilibrium, national accounting system, consumption and investment theories, unemployment and inflation, monetary and fiscal policies, economic growth, theory of international trade, theory of international finance

702752 : เศรษฐมิติทางการเงิน 3 (3-0-6)

Financial Econometrics

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

แนวคิดทางสถิติและอัตราผลตอบแทนของตลาด ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาทางการเงินรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาทางการเงิน การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าในการแก้ปัญหาทางการเงิน การทดสอบสมมติฐานในการแก้ปัญหาทางการเงิน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการแก้ปัญหาทางการเงิน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุในการแก้ปัญหาทางการเงิน การวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการแก้ปัญหาทางการเงิน

Statistic concepts and rate of return, concepts of probability in solving financial problem, probability distributions in solving financial problem, sampling and estimation in solving financial problem, hypothesis testing in solving financial problem, correlation and regression analysis in solving financial problem, multiple regression analysis in solving financial problem, time series analysis in solving financial problem

702753 : ทฤษฎีทางการเงิน 3 (3-0-6)

Financial Theories

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีของธุรกิจ ทฤษฎีความพึงพอใจ การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ตามวิธีผลตอบแทนและความเสี่ยง แบบจำลองการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน และทฤษฎีการประเมินราคาอารบิทราจ แบบจำลองดุลยภาพต่างๆ ในตลาดสมบูรณ์ ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ ทฤษฎีตัวแทนและความไม่สมมาตรของข้อมูล ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน ทฤษฎีเงินปันผล ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม มูลค่ากิจการและการกำกับดูแลกิจการ

Theory of business, utility function, mean-variance portfolio theory, capital asset pricing model (CAPM), arbitrage pricing theory (APT), equilibrium models in perfect market, pay off and risks, options and complex derivative pricing, intertemporal asset allocation, imperfect market analysis, theory of efficiency measurement

702755 : วิธีวิทยาการวิจัยทางการเงิน 3 (3-0-6)

Financial Research Methodology

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702711 การจัดการทางการเงิน

ภาพรวมการทำวิจัยทางการเงิน ระเบียบวิธีวิจัย การระบุคำถามการวิจัยทางการเงินข้อเสนอโครงการวิจัยการออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอผลการวิจัย

Research in finance and ethics in financial research, research methodology, question clarification for financial research, research proposal, research design, data collection and preparation, statistics and data analysis, presentation of research finding

702756 : การเขียนโปรแกรมทางการเงิน 3 (3-0-6)

Financial Programming

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702711 การจัดการทางการเงิน

แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางการเงินการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการเงินของธุรกิจการใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการประเมินมูลค่าการเขียนโปรแกรมวีบีเอเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินการใช้และเขียนโปรแกรมทางสถิติในการดาวน์โหลดและเตรียมข้อมูลทางการเงินการใช้และเขียนโปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการใช้และเขียนโปรแกรมทางสถิติเพื่อจำลองสถานการณ์ทางการเงิน

Concepts of applying computer program in finance, using spreadsheet program for analyzing and forecasting firm’s financial result, using spreadsheet program in valuation, VBA programming for solving financial problems, using and programming statistical program in downloading and preparing financial data, using and programming statistical program for analyzing financial data, using and programming statistical program for financial simulation

702757 : เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล 3 (3-0-6)

Financial Technology and Digital Asset

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702711 การจัดการทางการเงิน

นวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงินและระบบการเงิน เทคโนโลยีบล๊อกเชนและบิทคอยน์อนุกรมวิธานของสินทรัพย์ดิจิทัลการเงินแบบไร้ตัวกลางปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่องในทางการเงินกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ และกรณีศึกษาเทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล

Financial innovation, financial technology and financial system, blockchain technology and bitcoin, the taxonomy of digital asset, decentralized finance. artificial intelligence and machine learning in finance, law and regulation and case studies of financial technology and digital asset

702758 : เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการเงิน 3 (3-0-6)

Applied Econometrics for Finance Research

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 702752 เศรษฐมิติทางการเงิน

การศึกษาเหตุการณ์ ความสมบูรณ์ในการวิจัยทางการเงิน วิธีใช้ข้อมูลแบบพาแนลขั้นสูงการวิเคราะห์การถดถอยด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาการวิเคราะห์ขั้นสูงแบบอื่นๆ การนำเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาพัฒนางานวิจัยข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลกรอบทฤษฎี การพัฒนาสมมติฐานการสร้างแบบจำลองการถดถอยและการทดสอบสมมติฐาน ผลลัพธ์เชิงประจักษ์

Event Study, Endogeneity in Finance Research, Advanced Panel Data Methods, Regression Analysis with Time Series Data, Data and Data Collection, Other Advanced Topics, Data and Data Collection, Theoretical Framework. Hypothesis Development, Regression Modelling, and Testing, and Empirical Results.

702789 : หัวข้อเลือกสรรทางการเงิน 3 (3-0-6)

Selected Topic in Finance

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

หัวข้อที่อยู่ในความสนใจด้านการเงินธุรกิจ หัวข้อที่อยู่ในความสนใจด้านการวิเคราะห์การลงทุนหัวข้อที่อยู่ในความสนใจด้านเทคโนโลยีทางการเงินหัวข้อที่อยู่ในความสนใจด้านเศรษฐมิติทางการเงินหัวข้อที่อยู่ในความสนใจด้านอนุพันธ์ทางการเงินและตราสารหนี้

Interested Topic in Corporate Finance, Interested Topic in Investment Analysis, Interested Topic in Financial Technology, Interested Topic in Financial Econometrics, Interested Topic in Derivatives and Fixed Income Securities

702797 : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต

Master’s Thesis

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง

702799 : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต

Master’s Thesis

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า