ทุนการศึกษา

Static overlay
CMUBS Scholarship
Static overlay
CMUBS Scholarship
previous arrow
next arrow

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนการศึกษาทั่วไปคณะบริหารธุรกิจ (General Scholarship)

ทุนการศึกษาทั่วไปคณะบริหารธุรกิจ มูลค่าทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท จำนวนไม่ต่ำกว่า 100ทุน
(ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรและความเหมาะสมของคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และดุลพินิจของคณะกรรมการทุนฯ)

2. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี (IT Scholarship)

ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านสื่อ และเทคโนโลยี” มูลค่าทุนละ 12,000 บาท จำนวน 10 ทุน

3. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Scholarship)

ทุนการศึกษา“นักศึกษาผู้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” มูลค่าทุนละ 12,000 บาท จำนวน 10 ทุน

4. ทุนทำงานพิเศษสำหรับนักศึกษา (Job Scholarship)

5. ทุนส่งเสริมนักกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (Activist and Volunteer Scholarship)

ทุนการศึกษา“เชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

6. ทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Competency Development Scholarship)

ทุนการศึกษา “นักศึกษาผู้นำเสนอแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างสร้างสรรค์” มูลค่าทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน

7. ทุนตามความต้องการของผู้บริจาค

  • ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน “074015(บ )” โดย ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  • ทุนการศึกษา กองทุน “ศิษย์เก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 5 รหัส 11 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  • ทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
    ฯลฯ

8. ทุนการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนกลาง)

  • ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง
  • ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา

9. ทุนสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (นักศึกษาพิการ)

10. ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน

11. เงินกู้ยืม กยศ./กรอ.