ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC)

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center : MIC) เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ

 

                         ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center : MIC) เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการ และเป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ไปสู่ปณิธานที่กำหนดไว้ ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมการจัดการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 14 และยึดมั่นในการตอบสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมั่นคง โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยให้กับองค์กรทุกภาคส่วน

รองศาสตราจารย์
ดร.นฤมล กิมภากรณ์

ผู้อำนวยการ

อาจารย์
ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูริทัต อินยา

รองผู้อำนวยการ

บริการของ MIC

ข่าวกิจกรรม MIC

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) นำเสนอผลงาน โครงการประเมินความคุ้มค่าของระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสิ่งแวดล้อม “ผ่อดีดี”

วันที่ 11 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา และอา …

patsita.c

23/04/2024

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มช. (MIC) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ ดร.ยุทธชัย ดำรงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนน …

patsita.c

26/03/2024

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) คณะบริหารธุรกิจ มช. เดินหน้าประชุมแผนงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.ป …

patsita.c

01/03/2024

MIC นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) นำโดย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ และ ผศ.ดร.ภูริ …

supassorn.s

05/10/2023

MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 7

วันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ และผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร …

supassorn.s

02/10/2023

MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 6

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ นำ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ, ผศ.ดร.ภูร …

patsita.c

30/08/2023

MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 5

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ …

patsita.c

29/06/2023

MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ต่อเนื่องครั้งที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร. …

patsita.c

04/04/2023

MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 10 มีนาคม 2566 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น …

patsita.c

10/03/2023

CMUBS ร่วมกับ PODD Centre จัด Focus Group ประเมินระบบผ่อดีดี เตรียมต่อยอดขยายผลสู่การเฝ้าระวังด้านต่างๆ ในท้องถิ่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วยคณะผู้บริ …

patsita.c

02/03/2023

CMUBS จับมือคณะแพทยศาสตร์ มช. เดินหน้าสร้างความตระหนักในการเก็บข้อมูลผู้รับบริการคณะแพทย์ฯ ผ่านโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์นวัตกรรม …

patsita.c

03/02/2023

rachaneekorn.s

29/12/2022
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า