รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

รองศาสตราจารย์
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

(ประธานกรรมการ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

(กรรมการ)
ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราภิชาน
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

(กรรมการ)
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

(กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ

รองศาสตราจารย์
ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ

(รองอธิการบดี และกรรมการ)
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ก้องภู นิมานันท์

(คณบดี กรรมการและเลขานุการ)

คณะกรรมการอำนวยการ