ภาควิชาการตลาด

ภาควิชาการตลาด  เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการตลาดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์กฤษณา รัตนพฤกษ์ 26 พฤษภาคม 2536 – 30 มีนาคม 2540
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ 31 มีนาคม 2540 – 30 มีนาคม 2544
อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ 31 มีนาคม 2544 – 30 มีนาคม 2546
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา 31 มีนาคม 2546 – 31 สิงหาคม 2546
รองศาสตราจารย์กฤษณา รัตนพฤกษ์ 31 สิงหาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2546 (รักษาการ)
1 ธันวาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2550
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ 1 ธันวาคม 2550 – 30 พฤศจิกายน 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา 1 ธันวาคม 2554 – 30 พฤศจิกายน 2562
รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์ 1 ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น 1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน