ข่าวงานวิจัย

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้สนใจส …

Admin-RBS

17/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภภัฏยะลา ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 โดยมีกำหนดเผยแพร่ 3 …

Admin-RBS

17/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ …

Admin-RBS

17/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา …

Admin-RBS

14/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] 10 เม.ย. 66 งานจ้างที่ปรึกษา “เพื่อสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “เพื่อสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบ …

Admin-RBS

14/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๖ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๖ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “การพัฒ …

Admin-RBS

14/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] 15 มี.ค. 66 “จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานงานบริการข้อมูลฐานชีวภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เชิญยื่นข้อเสนอ “จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานงานบริการข้อมูลฐานชีวภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)” โดยวิธีคัดเลือก ว …

Admin-RBS

14/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 31 มี.ค. 66 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 และโครงการนำเสนอผลงานทางิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2566

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 และโ …

Admin-RBS

14/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร๋์และสังคม …

Admin-RBS

08/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 27 พ.ค. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 15

ด้วยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารวิจัยและพ …

Admin-RBS

08/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 7-8 ก.ย. 66 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนค …

Admin-RBS

08/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] วารสารกระบวนการยุติธรรม TCI กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ วารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูข้อ …

Admin-RBS

08/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] หมดเขต 31 มี.ค. 66 งานประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการ …

Admin-RBS

02/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] การให้บริการการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง ตังได้คืน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ในปีงบประมาณ 2566 ได้ขึ …

Admin-RBS

02/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] TCI Tier2 เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่่ 2 จึงขอเชิญ …

Admin-RBS

02/03/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] วันที่ 5-7 ก.ค. 66 งานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 2

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร …

Admin-RBS

02/03/2023

มช. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ รับทุนวิจัย EU เป็นสถาบันการศึกษาตัวแทนประเทศไทย จับมือ 15 สถาบันทั่วโลก สร้างเครือข่ายวิจัยร่วม สู่การพัฒนาธุรกิจภายใต้ทุน SME 5.0

ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 หัวเรือใหญ่จ …

patsita.c

15/02/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] วันที่ 28-30 มี.ค. 66 เชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 ณ ห …

Admin-RBS

03/02/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] วันที่ 11 – 13 พ.ค. 66 และ 24-25 พ.ค. 66 เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงใน …

Admin-RBS

03/02/2023

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] หมดเขต 30 มิ.ย. 66 เปิดรับสมัครนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ขององค์การ UNESCO ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) และ PhosAgro

องค์การ UNESCO ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) และ PhosAgro มีความประสงค์ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เ …

Admin-RBS

02/02/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] หมดเขต 31 มี.ค. 66 โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแ …

Admin-RBS

30/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] หมดเขต 26 เม.ย. 66 การวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) – ด้านสิ่งแวดล้อม (E …

Admin-RBS

30/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 9 มิ.ย. 66 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวาร …

Admin-RBS

27/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] วันที่ 25-26 พ.ค. 66 การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันท …

Admin-RBS

27/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] หมดเขต 15 พ.ค. 66 เชิญส่งผลงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566: 21 – 25 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ผู้สนใจส …

Admin-RBS

27/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] วันที่ 18 – 19 พ.ค. 66 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรม และการก่อสร้างสร้างระดับ ชาติ ครั้งที่ 3

คณะวิศวกรรศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรม และการก่อสร้างสร้างระดับชาติ ครั้งท …

Admin-RBS

27/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, วารสารมนุษยศาสตร์ …

Admin-RBS

27/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องพืชสวน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: ก …

Admin-RBS

25/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 8-9 มิ.ย. 66 โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนาน …

Admin-RBS

25/01/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] 10 – 11 เม.ย. 66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปี 2566

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปี 2566 ดังนี้ 1.”สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง” 2.”กา …

Admin-RBS

25/01/2023
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า