ข่าวสารงานวิจัย

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 29-30 พ.ค. 66 การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศษสตร์ ครั้งที่ 2

สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีขอสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในธีม “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ปร …

Admin-RBS

19/05/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบาย กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มอบผลงานวิจัยเผยแพร่ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการ …

Admin-RBS

19/05/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับสมัครร่วมโครงการ] “การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์” (Global Partnership RDI to Commercialization)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัยพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่ …

Admin-RBS

19/05/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 14 ก.ค. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นิติศาสตร์ …

Admin-RBS

27/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] 3 พ.ค. 66 การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) เพื่อ …

Admin-RBS

27/04/2023

[เชิญประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ] 27เม.ย. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้ …

Admin-RBS

27/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 20-21 ก.ค. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 17 – 18 ส.ค. 66 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 เวลา 0 …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility : Pre-TM

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว. ให้ดำเนิน โครงการเคลื่อนย้านบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสาม …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 20-21 ก.ค. 66 เชิญเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี ๒๕๖๖ ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย ร …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 26-28 พ.ย. 66 การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (The 16th ITS)

สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาร กสทช.) ร่วมกับสมาคม International Telecommunications Society (ITS) จัดกา …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] 15 พ.ค. 66 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Res …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] 2-3 พ.ค. 66 โครงการ “การพัฒนาผู้นำกาเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเฝ้าระวังการทุจริต”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผู้นำกาเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเฝ้าระวังการทุจริต” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 27-30 พ.ย. 66 ประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control 2023

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผ …

Admin-RBS

24/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 15 มิ.ย. 66 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: The 2nd NIC-NIDA Conference 2023)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑฺตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (The 2023 National and International Conference of The National Ins …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 24 – 25 ส.ค. 66 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (RI2C 2023)

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Research, Invention, and Innovation Congre …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 15 เม.ย. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ๒๐๒๓ ครั้งที่ ๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ๒๐๒๓ ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในย …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 30 เม.ย. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 9

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 66 โครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยแม่ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 14 ก.ค. 66 เชิญเข้าร่วม และนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] 6 มิ.ย. 66 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 1. F4 ( …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 30 เม.ย. 66 งานประชุมงานวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference) ในหัวข้อ “การพัฒ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 15 มิ.ย. 66 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) หัวข้อ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเท …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] 30 มิ.ย. 66 MIF Research Fellowship Program 2024

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 ของมูลนิธิ The Matsuma …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] 24 – 25 มิ.ย. 66การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] 20 เม.ย. 66 โครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET Project 2023-2024 ของรัฐบาลออสเตรีย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET Project 2023-2024 ของรัฐบาลออสเตรีย ผู้สนใจ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร KKBS Journal

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร KKBS Journal (TCI Tier 2) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] 18 เม.ย. 66 งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC) โ …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] 31 พ.ค. 66 เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลน …

Admin-RBS

11/04/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] การเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” ซึ่งมีกำ …

Admin-RBS

11/04/2023
1 2 3
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า