ข่าวสารงานวิจัย

CMUBS จัดกิจกรรม Short MOT Global Seminar ครั้งที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการแก่นักศึกษา Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 3 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำหัวหน้างานและบุคลากรในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเ …

patsita.c

11/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] ประชาสัมพันธ์ทุน DUO-Belgium Wallonia-Brussels 2024 Programme [29 มี.ค. 67]

สำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งว่า Academy for Research and Higher Education (ARES) ประเทศ เบลเยียม เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belg …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง แนวทางการกันผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดเป็นพยานในคดีพิเศษเพื่อการพัฒนากฎหมาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยดร.ปริญญา นิราศนภาภัย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองกฎหมาย ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 [3-5 เม.ย. 67]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ [4 มิ.ย. 67]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “พหุศาสตร์บูรณาการสังคม: องค์ความรู้สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจ ภ …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th iSTEM-Ed 2024 [31 มี.ค. – 2 ส.ค. 67]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Confe …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 [14 มิ.ย. 67]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024) ภายใต …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 [10 เม.ย. 67]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ [19 มี.ค. 67]

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐาน …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี2567 [29 – 31 พ.ค. 67]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชการระดับชา …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [20 มี.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจ …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [20 มี.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ป …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [20 มี.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบรา …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] TCELS ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [31 มี.ค. 67]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Resear …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] จ้างที่ปรึกษา “เพื่อสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2567” [14 มี.ค. 67]

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “เพื่อสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรา …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ [28 พ.ค. 67]

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม ระดับชาติ ด้านการสื่อสา …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2567 [21 ส.ค. 67]

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2567 Mahidol Sustainable Development Conference 2024 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ณ มห …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ, วารสาร] ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 [5 ก.ค. 67] และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร [TCI Tier1]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สสอท.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความร่วมมือข …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal [TCI Tier2]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดทำวารสาร NIDA Case Research Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ฐาน TCI 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผล …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [TCI Tier1]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราช …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-จุลสาร] ประชาสัมพันธ์ร่วมจัดทำบทความเผยแพร่ในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ และร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 [เม.ย. 67 และ ก.ค. 67]

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาสัมพันธ์ร่วมจัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ และร่วมประกวดการพัฒนาและร …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม [JGRDI] ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 [Tier-]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2567) โดยบทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวข …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal) [TCI Tier 1]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal) เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 …

Admin-RBS

07/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย กาสะลองคำ ม.ราชภัฏเชียงราย [TCI Tier 2]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย กาสะลองคำ ม.ราชภัฏเชียงราย [TCI Tier 2] ผู้สนใจสามารถส่งบทคว …

Admin-RBS

06/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. [TCI Tier1]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. กำหนดออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ( …

Admin-RBS

06/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร e-Academia Journal

กองบรรณาธิการ e-Academia Journal (e-AJ) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร e-Academia Journal : Volume 13, Issue 1 – May 2024 โดยมีกำหนดรับ …

Admin-RBS

06/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เชิญชวนส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2567 [31 มี.ค. 67]

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานคณะกรรม …

Admin-RBS

06/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์ [TCI Tier 2]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://s …

Admin-RBS

06/03/2024

งานบริหารงานวิจัยฯ CMUBS จัดกิจกรรม Research talk แก่คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สร้างโอกาสพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม Research Talk : How to Get Published แก่ …

patsita.c

06/03/2024

[ประชาสัมพันธ์-ข้อเสนอโครงการ] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization : RU) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [9 ก.พ. 67]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ป …

Admin-RBS

08/02/2024
1 2 4
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า