ข่าวสารงานวิจัย

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] สป.อว. ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ [15-18 ธ.ค. 67, 22-23 ส.ค. 67]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 1. การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ “The 9th Princess Chulabhon International Science Congress” (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) [15-18 ธ.ค. 67]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ “The 9th Princess Chulabhon International Science Congress” ใน …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ICDBSE 2024 [13-14 พ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ICDBSE 2024 ภายใต้หัวข้อ Innovation and Technology Towards Sustainability and Lifelong Learning ระหว …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” [1-3 กรกฎาคม 2567]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ [26 มิ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานอบรมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง Exploring MOAH and MOSH in Agricultural Products, Foods, and Packaging for Enhanced Food Safety ในวันที่ 26 ม …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชน ประจำปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สนง.ป.ป.ส.) ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขยายเวลาการรับผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2024) [8-9 ส.ค. 67]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ได้ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับผลงานเพื่อน …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม UHC Learn & Share From Blueprint to Reality of New Establishments [28 มิ.ย. 67]

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรม UHC Learn & Share From Blueprint to Reality of New Establishments ในวั …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 ปี 2567 [29 ส.ค. 67]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมศาสตร์การกีฬา Innovat …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567 [18-19 ก.ค. 67]

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่ Global Health: Multi Approach for Primary Health Care System ระหว่างวันที่ 18 – 19 …

Admin-RBS

21/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใต้โครงการ BIMReN (BIMSTEC – India Marine Research Network) [30 มิ.ย. 67]

สถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใต้โครงการ BIMReN (BIMSTEC-India Marine Research Network) สำหรับนักวิจัยและนักศึก …

Admin-RBS

12/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ICDBSE2024 [13-14 พ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมนานาชาติ International Conference o …

Admin-RBS

06/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโครงการ BIMSTEC-India Marine Research Network [30 มิ.ย. 67]

กระทรวงการต่างประเทศอิเดีย ร่วมกับ Bay of Bengal Programme-Inter Governmental Organization (BOBP-IGO) ดำเนินโครงการ BIMSTEC-India Marine Research Network (BIMRe …

Admin-RBS

06/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-ประชุม] ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติแบบออนไลน์ หัวข้อแนวทางระดับโลกด้านการติดตามอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี [มิ.ย. – ก.ค. 67]

กระทรวงสาธารณสุขว่า องค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และ Healthy Diets Monitoring Initiative (HDMI) จะจ …

Admin-RBS

06/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ [14 – 16 ส.ค.67]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ระหว่า …

Admin-RBS

05/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2024 [22-23 ส.ค. 67]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานและรับสมัครผลงานนำเสนอในงาน 3rd NIC-NIDA Conference หัวข้อเรื่อง “Redesigning Our Common Future fo …

Admin-RBS

05/06/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม & เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ]เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) [1-9 มิ.ย. 67 & 1 มิ.ย. – 2 ส.ค. 67 ]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ …

Admin-RBS

29/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2024 National and International Conference of The national Institute of Development Administration) [22-23 ส.ค. 67]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 Na …

Admin-RBS

29/05/2024

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development [20-22 พ.ย. 67]

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ” [17 พ.ย. 67]

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ” โดยวิธ …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Return of Investment (SROI) & SDGs ภายใต้งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 [6-8 มิ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับ …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 [14-15 พ.ย. 67]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 The International and 58th National …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Translational Research ประจำปี 2567 [26 พ.ค. 67]

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) มีความประสงค์สนับสนุนทุน Translational Research เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะงานวิจัยที่มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพใน …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับนานาชาติ “International CCUS Symposium: ‘Supercritical’ Pathways Toward Carbon Neutrality” [6 มิ.ย. 67]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับนานาชาติ “International CCUS Symposium: ‘Supercritical’ Pathways Toward Carbon Neutrality” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [11 ก.ย. 67]

วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Islam for Religious Tolerance toward Peace, Harmony and …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย” [31 พ.ค. 67]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การเป็น …

Admin-RBS

17/05/2024

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอแจ้งการขยายเวลาเปิดรับบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 17 [13 ก.ค. 67]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดั …

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชพฤกษ์ [TCI Tier2]

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทําวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความ …

Admin-RBS

17/05/2024
1 2 6
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า