ข่าวทั่วไป

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม & เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ]เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) [1-9 มิ.ย. 67 & 1 มิ.ย. – 2 ส.ค. 67 ]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย และนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ …

Admin-RBS

29/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2024 National and International Conference of The national Institute of Development Administration) [22-23 ส.ค. 67]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 Na …

Admin-RBS

29/05/2024

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development [20-22 พ.ย. 67]

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ” [17 พ.ย. 67]

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ” โดยวิธ …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Return of Investment (SROI) & SDGs ภายใต้งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 [6-8 มิ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับ …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 [14-15 พ.ย. 67]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 The International and 58th National …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Translational Research ประจำปี 2567 [26 พ.ค. 67]

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) มีความประสงค์สนับสนุนทุน Translational Research เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะงานวิจัยที่มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพใน …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับนานาชาติ “International CCUS Symposium: ‘Supercritical’ Pathways Toward Carbon Neutrality” [6 มิ.ย. 67]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับนานาชาติ “International CCUS Symposium: ‘Supercritical’ Pathways Toward Carbon Neutrality” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [11 ก.ย. 67]

วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Islam for Religious Tolerance toward Peace, Harmony and …

Admin-RBS

24/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย” [31 พ.ค. 67]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การเป็น …

Admin-RBS

17/05/2024

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอแจ้งการขยายเวลาเปิดรับบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 17 [13 ก.ค. 67]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดั …

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชพฤกษ์ [TCI Tier2]

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทําวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความ …

Admin-RBS

17/05/2024

CMUBS ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Bradley University สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยือนคณะ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร. วรัท วินิจ หัวหน้า …

patsita.c

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568 [24 พ.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber I …

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568 [30 ก.ย. 67]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567 …

Admin-RBS

17/05/2024

ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค พ.ศ. 2570 (Regional Investment Framework: RIF 2027) [24 พ.ค. 67]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาค พ.ศ. 2570 (Regional Investment Framework: RIF 20 …

Admin-RBS

17/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ประจำปีงบประมาณ 2568 [24 พ.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctora …

Admin-RBS

17/05/2024

CMUBS จัดปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณาจารย์และบุคลากรใหม่ ณ ห้อง BAB 1221 และ BAB 1222 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท …

patsita.c

16/05/2024

คณาจารย์และบุคลากร CMUBS พร้อมใจร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรต …

patsita.c

13/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RIC2024 [8-9 ส.ค. 67]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้าฯ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention an Innovation Congre …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-รับสมัคร] ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (STS forum Young Leaders Program 2024) [17 พ.ค. 67]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Science and Technology in Society forum (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ ประจำปี 2567 (ST …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-ประกวดผลงาน] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานคัดเลือก Prime Minister Roads Safty Award [20-21 พ.ย. 67]

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานคัดเลือก Prime Minister Roads Safty Award ภายใต้แนวคิด “ROAD SAFETY STRONG TOGE …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่24 [22-23 มิ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงา …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่18 [18-19 ก.ค. 67]

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่18 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีย …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) [22-23 ส.ค. 67]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2024 National and International Conference of …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่12 [18-20 ธ.ค. 67]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่12 เรื่อง “Bridging our Future: Sustainable and Inclusive Education …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 7/2567 [28 มิ.ย. 67]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 7/2567 ภายใต้หัวข้อ “คว …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่3 [4-5 ก.ค. 67]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ห …

Admin-RBS

09/05/2024
1 2 9
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า