ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชี ใน พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นบัญชีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีเช่นกัน และใน พ.ศ. 2535 ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

หัวหน้าภาควิชาการบัญชีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ตระการศิริ 26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
อาจารย์ธานี ศิริสกุล (ถึงแก่กรรม) 26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
26 พฤษภาคม 2544 – 25 พฤศจิกายน 2546
รองศาสตราจารย์ สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ 25 พฤศจิกายน 2546 – 15 กุมภาพันธ์ 2547 (รักษาการณ์หัวหน้า)
16 กุมภาพันธ์ 2547 – 16 มกราคม 2549 (รักษาการณ์หั
รองศาสตราจารย์ อมรา โกไศยกานนท์ 27 มีนาคม 2549 – 26 มีนาคม 2553
รองศาสตราจารย์ ชูศรี เที้ยศิริเพชร (ถึงแก่กรรม) 27 มีนาคม 2553 – 26 มีนาคม 2557
27 มีนาคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 ธันวาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน