รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสเข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (รองคณบดี) พร้อมทั้งบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานการเงินการคลังและพัสดุ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสเข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  โอกาสเข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมคณบดี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00-11.30น.