คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาอบรมหัวหน้างานและตัวแทนหน่วยงาน ในหัวข้อบทบาทและแผนการพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานและผู้แทนหน่วยงานในหัวข้อบทบาทของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน และแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน (CMU Proactive IDP) ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล

โดยแบ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ“บทบาทของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน”  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับหัวหน้างาน ตามแนวทาง CMU Proactive IDP” บรรยายโดย   คุณเมธิญา สิโรรส นักจัดการงานทั่วไป  งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่