ข่าวทั่วไป

[ประชาสัมพันธ์-ประกวดผลงาน] วช. ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (2 เวที) [28-31 ส.ค. 67]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จำน …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการสัมมนา] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน DGT 2024 และเชิญร่วมงานฯ [29-30 พ.ค. 67]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผนึกพาร์ทเนอร์ดิจิทัลทั้งไทยและต่างประเทศ เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี “DGT 2024 หรือ Digital Govern …

Admin-RBS

09/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ [1 ก.ค. 67]

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Admin-RBS

09/05/2024

wichayaporn.int

08/05/2024

wichayaporn.int

08/05/2024

patsita.c

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 [5-8 มิ.ย. 67]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] Call for Papers การประชุม The 3rd Trilateral Symposium on Sustainability 2024 [30 มิ.ย. 67]

Chiang Mai University ร่วมกับ Kagawa University และ National Chaiyi University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Trilateral Symposium on Sustainability …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 2568 [1-31 พ.ค. 67]

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี 256 …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 [24 พ.ค. 66]

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “นวัตกรรม วิทย …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติ ISAH 2024 พร้อมทุนสนับสนุนและส่วนลดค่าลงทะเบียน [18 – 20 ก.ย. 67]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคม International Society for Animal Hygiene (ISAH) แห่งสหภาพยุโรป และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉี …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] The International Conference “Centrality in the Age of Dispersion” [15 พ.ค. 67]

Wroclaw University of Science and Technology ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความสำหรับ The International Conference “Centrality in the Age of Dispersion” ไปเป็นวั …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ The 1st International Conference (IMSA 2024) [21-23 ส.ค. 67]

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานประชุมวิชาการ The 1st International Conference (IMSA 2024) ระหว่าง 21-23 สิ …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับกรรมการบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัย (UHCDP) รุ่นที่ 5 [พ.ค. 67]

กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับกรรมการบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัย (UHCDP) รุ่นที่ 5 จัดอบรม 6 วัน (ช่วงเดือนพฤษภ …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 และนานาชาติ ครั้งที่2 [19 ก.ค. 67]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเค …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [TCI Tier 2]

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ [15 พ.ย. 67]

สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อนุ …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอแจ้งการขยายเวลาเปิดรับบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 17 [13 ก.ค. 67]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดั …

Admin-RBS

08/05/2024

[ประชาสัมพันธ์-เชิญยื่นข้อเสนอโครงการ] บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ [24 พ.ค. 67]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังง …

Admin-RBS

08/05/2024

CMUBS ใส่ใจสุขภาพคณาจารย์บุคลากร จัดสวัสดิการด้านสุขภาพบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีแก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสวัสดิการด้ …

patsita.c

03/05/2024

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ จับมือ CMU STeP นำนักศึกษาชมรม CMUBS SC (CMUBS Startup Club) ลงพื้นที่ชุมชน สานต่อโปรเจกต์พัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชน

วันที่ 19 เมษายน 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( …

patsita.c

03/05/2024

patsita.c

30/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: Collaborative Efforts for Improving Quality of Life” [19-21 มิ.ย. 67]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: …

Admin-RBS

25/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยวิชาการไทย – จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China – Thailand Think Tank Forum) [13 พ.ค. 67]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยวิชาการไทย – จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China – Thailand Think Tank Forum) การสัมมน …

Admin-RBS

25/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference) [7 มิ.ย. 67]

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ (สสอท.) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTC …

Admin-RBS

25/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) [3-7 มิ.ย. 67]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท …

Admin-RBS

25/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรม] ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 5 [6-10 พ.ค. 67]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสถาบันบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไ …

Admin-RBS

25/04/2024

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] สวก. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร” และหลักสูตร “นวัตกรรมเกษตร การค้าและการลงทุน” [เม.ย.-พ.ค.67]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร “ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร” …

Admin-RBS

25/04/2024
1 2 3 9
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า