ข่าวสารงานวิจัย

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (วช.) [26 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีง …

Admin-RBS

07/09/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1 [21 ก.ย. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วม …

Admin-RBS

07/09/2023

[ผลงานวิจัย] สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กล …

Admin-RBS

07/09/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [20-22 ก.ย. 66]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว …

Admin-RBS

07/09/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสัมคมวิทยา ครั้งที่ 3 [2-3 พ.ย. 66]

คณะสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสัมคมวิทยา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน&#8221 …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) [5 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไท …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)” [15 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-Ne …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประชาสัมพันธ์การขอรับทุนผ่านกองทุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม www.pea.co.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัยของกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ. โดยสามารถศึกษาข้อมูลขอบเขต …

Admin-RBS

31/08/2023

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่11 [25 พ.ย. 66]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน …

Admin-RBS

31/08/2023

ประชาสัมพันธ์เข้าใช้งานระบบ SDGs Keyphrases Mapping

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจับคู่คำค้น (Keyphrases) “ระบบ SDGs Keyphrases Mapping” พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบช่วยตัดสินใจให้กับคณาจารย์ นั …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารบริหารศาสตร์ [TCI Tier2]

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารบริหารศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางออนไลน …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (วช.) [26 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีง …

Admin-RBS

31/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 [8-9 ก.ย. 66]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ “การขับเคลื่อนอ …

Admin-RBS

22/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] ขอเชิญส่งผลงานและบทความวิจัย นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน [2-4 พ.ย. 66]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ …

Admin-RBS

22/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุม ความหลากหลายทางชีวภาพ IBD2023 [12-13 ธ.ค. 66]

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ได้แก่ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจ …

Admin-RBS

22/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] ประกาศเปิดรับรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs) [9 ก.ย. 66]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs) โดยมุ่งเน้นในประเ …

Admin-RBS

22/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การอบรม] โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python [26-27 ส.ค. 66]

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python ระหว่ …

Admin-RBS

22/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเกษตรศาสตร์ประยุกต์ [TCI Tier1]

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำวารสารเกษตรศาสตร์ประยุกต์ ซึงเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงใคร่ขอประช …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-เสนอชื่อ] เชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566 [18 ก.ย. 66]

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิ …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ทุนวิจัย] การเปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566 [16 ต.ค. 66]

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ระบบ] ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ซึ่งเป็นระบบจับคู่โครงการกับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกันแบบอ …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ [TCI Tier -]

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ต.ค.66 – พ.ค.67]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสด …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ข้อมูล] แนวทางส่งเสริมการนำเอาเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ครั้งที่ 2/2565

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแนวทางส่งเสริมการนำเอาเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชี …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-วารสาร] เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสาร …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023 [7-8 ธ.ค. 66]

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชา …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-รับข้อเสนอโครงการ] ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 ส.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้น …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-ผลงานวิจัย] การเปิดรับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ “การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตรเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพในการยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร (IP Patent Landscape) [31 ส.ค. 66]

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ “การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตรเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่มีศักยภาพใ …

Admin-RBS

21/08/2023

[ประชาสัมพันธ์-การประชุมวิชาการ] งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 “IEEE Conference CITSM” [31 ส.ค. 66]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต …

Admin-RBS

17/08/2023
1 2 6
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า