ข่าวเด่น

CMUBS ส่งมอบ “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะบริหารธุรกิจ มช.” ให้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง คุณนวนนท์ วงค์สุววรณ์ ผู้พัฒนา “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัส …

rachaneekorn.s

22/10/2022

CMUBS ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีระดับปริญญาโท จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธรรวา สุนพิชัย ศิษย์เก่าและอาจารย์พิเศษของคณะฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาข …

rachaneekorn.s

18/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผ …

rachaneekorn.s

18/10/2022

นักศึกษา CMUBS ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย TAX Challenge 2022

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “Tax-Challenge 2022” …

CMUBS

29/09/2022

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM ในงาน CMU KM Day

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน  “Oral Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ” ในหัวข้อนำเสนอ “เพิ …

rachaneekorn.s

30/08/2022

นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Sport Metaverse Challenge 2022

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นายนฤสรรณ์ กุณฑลบุตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และศิษย์เก่า สาขาการเงินและการธนาคาร และนายตฤณ ตฤปต์สุวรรณ นักศึกษาสาขาการเง …

CMUBS

19/08/2022

นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา บริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ …

CMUBS

05/07/2022

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในพิธี พร้อมด้ว …

CMUBS

05/07/2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท งานวรรณกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแ …

CMUBS

05/07/2022

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเกียรติบัตร ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษ …

CMUBS

05/07/2022

รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 23

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ และรับมอบทุนการศึกษาจ …

CMUBS

05/07/2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Assurance of Learning; AoL I & AoL ll แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Assurance of Learning; AoL I & AoL ll ซึ่งจัดโดย AACSB ในรูปแบบ Private Seminar แบบออนไลน์ผ …

CMUBS

05/07/2022

นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา บริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ …

CMUBS

04/07/2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท งานวรรณกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแ …

CMUBS

29/06/2022

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเกียรติบัตร ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องชมเชย และประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษ …

CMUBS

24/06/2022

QCC Day : Theme Achievement ประจำปี 2565

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของบุคลากร “QCC Day : Theme Achievement ประจำปี 2564” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของบุคลากร เกี่ยว …

CMUBS

20/04/2022

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานแสดงความยินดี กับคุณพรชัย  ปัญจศรีรัตน์ และคุณบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตรเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ คุณพรชัย  ปัญจศรีรัตน์  ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 และคุณบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร ศิษย์เก่าโครงการ MBA รุ่ …

CMUBS

24/03/2022

CMUBS

03/03/2022

CMUBS

24/01/2022

คณาจารย์ CMUBS ได้รับรางวัล 1st Runner-up Popular MOOC Award อาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Business School : CMUBS) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีและอาจาร …

CMUBS

09/09/2021

AccBA QCC Day 2021

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของบุคลากร “QCC Day 2021” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง …

CMUBS

07/09/2021

การมอบรางวัลข้อเสนอแนะ กิจกรรม AccBA KAIZEN (รอบที่ 1 )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี มอบรางวัลข้อเสนอแนะ กิจกรรม AccBA KAIZEN (รอบที่ 1 ) ให้ …

CMUBS

16/08/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห์ สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบัญชีขั้นต้น”2. งานวิจัย  จำนวน 2 …

CMUBS

08/03/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต  อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การภาษีอากร 1” งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง ผลกร …

CMUBS

19/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ผลงานวิชาการ วันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา บริหารธุรกิจ 1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. ง …

CMUBS

14/08/2020

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019

ผลงานวิจัยเรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First Implementation?” โดย อาจารย์ ดร …

CMUBS

10/01/2020

การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY”

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไข …

CMUBS

30/04/2019

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพ …

CMUBS

06/11/2018

โครงการ QCC day

คณะบริหารธุรกิจได้จัด “QCC Day” โดยมี อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องสัมมนา MINI MBA เพื่อน …

CMUBS

23/04/2016
1 2 3
ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า